Εκδόσεις 3D

Απαιτήσεις συστήματος  Χαρακτηριστικά πρόσθετων (Modules) | Εκδόσεις 2DΕκδόσεις 3DOnyxCeph Manuals

Κατεβάστε την δοκιμαστική έκδοση


Add Image 3D Adjust Image 3D Edit 3D
Module Add Image Module Adjust Image Module Edit
Digitize 3D Combine 3D Mirror 3D
Module Digitize Module Combine Module Mirror
Waefer Creation 3D Cast Adjust Segmentation
Module Waefer Creation 3D Module Cast Adjust Modul Segmentation
FA_Bonding V.T.O.3D Wire_Bonding
Module FA_Bonding Module V.T.O.3D Module Wire_Bonding
Kylix 3D Bonding Jigs 3D Bonding Trays 3D
Module Kylix 3D Module Bonding Jigs 3D Module Bonding Trays 3D
Bracket Adapt 3D Aligner 3D Retainer 3D
Module Bracket Adapt Module Aligner 3D Module Retainer 3D
Sim 3D Ortho Apps 3D Bite Splint 3D
Module SIM 3D Module Ortho Apps 3D Module Bite Splint 3D
Bracket Erase TADmatch™
Module Bracket Erase 3D Module Ortho Apps 3D